Algemene informatie

Maak hieronder je keus voor meer informatie

1) Privacy

fixLINQ, gevestigd aan Weuststraat 29, 7679 WC Langeveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://fixlinq.nl/
Weuststraat 29, 7679 WC Langeveen
+31 640 79 84 74

Persoonsgegevens die wij verwerken
fixLINQ verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@fixlinq.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
fixLINQ verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
fixLINQ neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van fixLINQ) tussen zit. fixLINQ gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Mailprogramma voor het versturen van nieuwsbrieven.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
fixLINQ bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Bij het uitschrijven van onze nieuwsbrief wordt je e-mailadres direct uit ons systeem verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
fixLINQ verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
fixLINQ gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door fixLINQ en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@fixlinq.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . fixLINQ wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
fixLINQ neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@fixlinq.nl

↑ Top

2) Algemene voorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden   ® 2019 

Welkom bij de fixLINQ App. Dit is een applicatie waarmee u uw werkbonnen, opdrachten en werkvoorbereiding kunt digitaliseren maar ook uw storingsdienst kunt automatiseren d.m.v. de geïntegreerde VoIP dienst. Middels een invitatielink te sturen naar een klant of monteur kan er live ondersteuning worden geboden met een videochat applicatie via derden. 

Door gebruik van de fixLINQ App gaat u een overeenkomst aan met V.O.F. fixLINQ gevestigd te 7679WC te Langeveen aan de Weuststraat 29 (KvK nr. 67371981) en gaat u akkoord met deze algemene gebruiksvoorwaarden. Deze zijn bedoeld om u duidelijkheid te bieden over ons privacy beleid, het gebruik, misbruik, de aansprakelijkheid en toepasselijk recht. Hiermee zorgen wij ervoor dat de fixLINQ App voor iedereen constructief werkt.

De dienst voor ZZP – MKB (kleinbedrijf) en consumenten
De fixLINQ App is een CRM & werkvoorbereidingstool die u in staat stelt werkbonnen of nieuwe werkorders te maken voor u als ZZP-er of voor het MKB maar ook om support op afstand te bieden middels een externe videochat aan klanten. V.O.F. fixLINQ is niet verantwoordelijk voor het daadwerkelijk in behandeling nemen van werkbonnen, werkorders en overige meldingen of het uitvoeren van werkzaamheden, reparaties of support (ondersteuning). u bent zelf verantwoordelijk voor de afhandeling van werkbonnen, werkorders, werkvoorbereidingstool of overige meldingen.

Gebruiksrecht
Onder de condities zoals vermeld in deze algemene voorwaarden, verleent V.O.F. fixLINQ u toestemming om de fixLINQ App te gebruiken voor het digitaliseren van uw werkbonnen en werkorders het laten melden van storingen en ondersteuning bieden op afstand. Het ontvangen van storingen gaat via een externe VoIP verbinding in samenwerking met 10Telecom. De algemene voorwaarden van de VoIP dienst vallen dan ook onder 10Telecom.
Zie hiervoor de site  https://10telecom.nl/privacy-policy/
Voor gebruik van de VoIP dienst worden er kosten in rekening gebracht door 10Telecom.

 

De volgende handelingen zijn niet toegestaan:

a. ) Het doorverkopen van de fixLINQ App of deze gebruiken om tegen betaling diensten aan derden te bieden;

b.) Het maken van kopieën van de fixLINQ App, anders dan voor eigen gebruik;

c.) Het aanbrengen van enige wijziging in de programmatuur van de fixLINQ App;

d.) De fixLINQ App gebruiken door middel van een geautomatiseerd systeem, waaronder maar niet beperkt tot “robots”, “spiders”, “offline readers”, “load testers’ of soortgelijke programma’s.

Privacy beleid
Door informatie te versturen via de fixLINQ App, geeft u toestemming om deze informatie te gebruiken voor uw eigen administratie als ZZP-er of te delen met een MKB bedrijf, collega’s of klanten. Dit kunnen o.a. de volgende gegevens zijn. persoonsgegevens, in dit geval uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, maar ook documenten zoals pdf, foto of video. Door deze data te versturen geeft u ook toestemming om persoonsgegevens door te sturen aan partijen die u kunnen helpen bij uw melding, zoals de aannemer of een leverancier van desbetreffend bedrijf. De reden dat een partij contact met u op wil nemen is dat zij u om meer informatie kunnen vragen om u beter te kunnen helpen bij uw werkorders, werkbonnen en overige meldingen, of om u in te lichten over de afhandeling ervan.

Privacy is belangrijk voor ons. Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens alleen door u als ZZP-er word gebruikt of door een MKB bedrijf dan wel de aannemer of leverancier van dat bedrijf. Uw persoonsgegevens zullen zeker niet gebruikt worden voor marketingdoeleinden. De fixLINQ App is bewerker van persoonsgegevens en voldoet aan de eisen die hier door de Wet Bescherming Persoonsgegevens aan worden gesteld. De fixLINQ App heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. De fixLINQ app en dashboard maken voor data opslag gebruik van een server bij Transip.

Algemene voorwaarden Transip zijn: https://www.transip.nl/algemene-voorwaarden/

V.O.F. fixLINQ mag de gegevens die zij ontvangt in het kader van meldingen gebruiken voor onderzoek, analyse, rapportage, advisering en overige doeleinden die V.O.F. fixLINQ in staat stelt om haar dienstverlening aan u als ZZP-er of een MKB bedrijf of klant de aannemer of iedere andere leverancier te optimaliseren.

Deze gegevens worden geanonimiseerd.

Gebruik
De fixLINQ App kan u goed van dienst zijn om snel en gemakkelijk uw uren, materialen, akkoord van de klant te verwerken middels de digitale werkbon. Om dit op een goede manier te kunnen doen, is het van belang dat u de juiste informatie verstrekt als het gaat om uw adres- en persoonsgegevens. Ook is het van belang dat u zorgvuldig gebruik maakt van onze applicatie om goede werkbonnen, werkorders te creëren of technische ondersteuning te bieden. Hiertoe bieden wij u een heldere beslisboom, de gelegenheid om een opmerking te plaatsen en een foto of video toe te voegen. 

Misbruik
V.O.F. fixLINQ behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande mededeling een melding te verwijderen wanneer er sprake is van misbruik, een kwetsende, aanstootgevende of onfatsoenlijke of irrelevante inhoud, het gebruik van grove taal, het beschikbaar stellen van ongeoorloofde reclame, of enige andere uitingen die in strijd zijn met de wet, de openbare orde en/of goede zeden. Het is aan V.O.F. fixLINQ om te bepalen wanneer hier sprake van is.

Wij kunnen technische, juridische en wettelijke maatregelen treffen om gebruikers van de fixLINQ App te weren. Om onze gebruikers te beschermen en fraude te voorkomen, kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. Wij kunnen uw persoonsgegevens in dergelijke gevallen aan bepaalde derden, zoals politie, justitie en rechthebbenden, verstrekken. 

Aansprakelijkheid
V.O.F. fixLINQ is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van de werkbonnen, werkorders en meldingen en de uitvoering daarvan door de ZZP-er een MKB bedrijf of derden. Ook is V.O.F. fixLINQ niet aansprakelijk voor enige geleden schade voortvloeiende uit werkbonnen, werkvoorbereiding, chat gebruik, en overige meldingen. Ook het niet aankomen van een bericht, werkbon, een opmerking, of de uitvoering door een ZZP-er een MKB bedrijf of derde daarvan.

Intellectueel eigendom
U gaat ermee akkoord onze auteurs- en beeldrechten en/ of handelsmerken niet te gebruiken, kopiëren, te wijzigen of te verspreiden. De methoden en technieken die V.O.F. fixLINQ heeft ontwikkeld en toepast, zijn onverminderd door het gebruik van de applicatie door de gebruiker, intellectueel eigendom van de fixLINQ App.

U geeft aan V.O.F. fixLINQ toestemming om door u middels een melding gestuurde teksten en beelden te gebruiken ten behoeve van de in deze algemene voorwaarden genoemde dienstverlening, alsmede ten behoeve van onderzoek-, analyse-, rapportage-, trainings- en instructiedoeleinden ten einde de kwaliteit van dienstverlening aan de gebruiker te verbeteren. 

Abonnementen.
fixLINQ is een vrij te gebruiken applicatie voor de duur van 2 maand.

Daarna zullen er abonnementskosten worden berekend.
De hoogte van deze kosten zijn € 19,95 per/maand exclusief 21% BTW.
Na een 1e betaling zal er een automatische incasso in werking treden.
U ontvangt elke maand uw factuur per mail.
Het gebruik van de VoIP dienst wordt voor u belast door 10Telecom.
Voor deze VoIP dienst dient u zich ook apart aan te melden via het fixLINQ dashboard. 

Tarieven en betaling
Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Klant geeft bij aanmelding aan per automatische incasso te betalen. Bij betaling per automatische incasso worden de bedragen altijd maandelijks vooraf in rekening gebracht. Indien Klant V.O.F. fixLINQ machtigt om te betalen via automatische incasso, draagt klant zorg voor voldoende saldo op de bij aanmelding opgegeven rekening.

V.O.F. fixLINQ behoudt zich het recht voor om tarieven van de Software te wijzigen. V.O.F. fixLINQ dient gebruiker tenminste 1 maand van tevoren een aankondiging te sturen.

Niet- tijdige betaling
Als klant ten onrechte een afgeschreven bedrag laat terugboeken of als klant het verschuldigde bedrag niet heeft betaald volgens de manier die is omschreven is hij zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum waarop klant in verzuim is, mag V.O.F. fixLINQ eenmalig administratiekosten van € 5.- in rekening brengen. Daarbij komen eventueel de (buitengerechtelijke) incassokosten ter grootte van vijftien procent van het openstaande bedrag, met een minimum van € 35,- . Vanaf de vervaldatum van de rekening kan V.O.F. fixLINQ klant één procent rente per maand of de wettelijke rente indien die hoger is, in rekening brengen.

Als er een betalingsachterstand is van 2 facturen dan wordt uw account tijdelijk afgesloten. Per e-mail ontvangt u instructies over het kunnen voldoen van die facturen en wanneer uw account weer geactiveerd wordt.

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus inbegrepen, zijn voor rekening van u. De buitengerechtelijk incassokosten zijn conform de bij rechtspraak gehanteerde staffel kosten buitengerechtelijke incassokosten.

Duur en beëindiging Overeenkomst
De Overeenkomst duurt minimaal 1 maand en wordt stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode als de overeengekomen periode daaraan voorgaand.

De opzegtermijn bedraagt minimaal 1 kalendermaand en dient online te gebeuren in de tool zelf. Hiervoor is klant zelf verantwoordelijk.

V.O.F. fixLINQ is gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot de software geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren, indien klant één of meer van de verplichtingen jegens V.O.F. fixLINQ niet behoorlijk of niet volledig nakomt dan wel in strijd met wettelijke voorschriften handelt. De overeenkomst kan onder andere met onmiddellijke ingang worden beëindigd als gevolg van (a) gebruikersrecht en misbruik zoals eerder vermeld in dit document of (b) indien klant de rekening niet betaalt binnen de termijn die V.O.F. fixLINQ heeft gesteld of (c) indien klant de machtiging tot automatische incasso intrekt en/of de overboeking ongedaan maakt of (d) in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, schuldsanering of onder curatelenstelling. Bij beëindiging van de Overeenkomst is klant verplicht de kosten van de nog resterende minimumduur van de Overeenkomst te voldoen.

Al uw data wordt 3 maanden na het stopzetten van uw account verwijderd.

U bent ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor de wettelijke bewaarplicht van uw administratie, ook na het opzeggen van uw account.

Toepasselijk recht
Op de algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

↑ Top